اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
علیرضا  احدی رئیس اداره امور فنی و عمرانی
هوشنگ  رهنما
محمد  حبیبی
حجت  شاهی
محسن محمدی
صمد بنی فاطمه
التنماس ابراهیمی
حسین  توحید نیا
شهرام  توحیدی
محمود  صفری
علی  ناقلی معاون سیاسی امنیتی فرمانداری
پرویز  حسین اوغلی رئیس دفتر فرماندار

2